Ömür Çelikdönmez

Ömür Çelikdönmez

Ömür ÇELİKDÖNMEZ

İstihbarat Savaşlarında Metafiziksel Varlıklar  Mesela Cinler Kullanılıyor mu?

09 Mart 2021 - 11:57

İstihbarat Savaşlarında Metafiziksel Varlıklar  Mesela Cinler Kullanılıyor mu?

Cinlerle  ilgili  İbrahimi  dinlerde  oldukça  fazla  malumat mevcut. İster galaktik  mitoloji ister Tevrat kaynaklı İsrailiyat denilsin,  yarı  cin  yarı  insan  karışımı  mutant  varlıkların,  İblisi güçlerle  işbirliği  konusunda  neler  biliyorsunuz?

Tevratta adları geçen veya simge olarak kullanılan Cennetten kovulmuş ‘Düşmüş Melekler / Adem - Havva ve/veya Harud- Marud ' ile  yeryüzünde  beşeri  tekamülünü  evrimini  tamamlamış  insan  türü arasında  gerçekleşen  gen  transferi  ile  ortaya  çıkan   yeni  bir  canlı  türüne  Nefili  veya  Nefilim  deniliyor.

Tanrı’nın kurallarına isyan eden, bu yüzden cennetten sürgün edilen Düşmüş Meleklerden Tevratta bunlardan çok söz edilmemekle birlikte, Tevrat  yorumcusu  Kohenler bunları günahkâr ve cennetten kovulmuş melekler olarak kabul eder.

Bunlar cennette melek orduları ile savaştıktan sonra yenilmişler ve yeryüzüne düşmüşlerdir. Satan (Şeytan), cinler, iblisler ve gözcü melekler bunların arasındadır. Bu melekler Tanrı’nın Oğulları’ Nefillerin (Nefilim) Babaları” ve Gözcü Melekler olarak bilinir.

Bazı  tefsir  kitaplarında, insandan önce yeryüzünde fesat çıkaran cinlere karşı bir takım meleklerin başında olarak gönderilen ve o zaman Azazil adını taşıyan İblis'in cinleri dağlara püskürttüğü; cinler gibi yeryüzünde yaşadığı  belirtilir.

Hatta el-Hakem adıyla cinlere hakem tayin edildiği bir ara bu görevindeyken gurura kapılıp sonra göğe iltica ederek, Adem'in yaratıcılığına kadar Allah'ın sadık bir kulu olarak kaldığı; hatta, Allah'a en yakın meleklerden biri olup, yeryüzündeki ve en alt kat gökteki cinler üzerinde hüküm sürdüğü gibi  rivayetler  yer  alır.

İslam  Tarihinde  Bilinen  İlk Nefili  Varaka  Bin Nevfel

Süryani, İbrani ve Arabi lisanların etkileşimi, benzerliği  ve  geçişkenliği göz önünde  bulundurularak,  İbranice Nefili  mefhumu  ile  Arapça  Nevfel - nevf-il sözcüğünün  yakın  anlam ilişkisinden söz  etmek  mümkün.

Nevfel,  deniz,  cömert,  yakışıklı  gibi  anlamları olmakla  birlikte,  hörgüç yani  sonradan  yaratılma,  yukarıdan  indirilme  gibi  manalar  içerir.

Mekke'nin pagan inancını terk eden ve Hıristiyan olarak geri dönen dört kişiden biri Varaka bin Nevfel, Hz. Muhammed'in eşi Hatice'nin kuzeniydi.
Nasturi rahibi olan Varaka, Mekke'nin rahibi ve vaiziydi.  Süryani  ve İbrani  lisanına vukufiyetinden  dolayı Tevrat'ı İncil'i biliyordu ve bunları Arapçaya tercüme etmişti.
Hz. Muhammed'in Hatice ile olan evliliğinde  nikahlarını  kıymıştı. Genelde kabul görmüş klasik kaynaklarda Hatice'nin Hz. Muhammed'i ilk vahiyin ardından Varaka'ya durumu açıklaması için götürdüğü geçer.
Varaka anlatılanları dinledikten sonra olayın bir vahiy olduğunu, Hz. Muhammed'e peygamberlik verildiğini ve eğer genç olsaydı onun destekçilerinden olmak istediğini belirtir. Hz. Muhammed nüzul olan ilk vahyi, Varaka bin Nevfel'e açıklamasından kısa bir süre sonra Varaka bin Nevfel ölür.

İbn-i İshak,  Hz. Haticenin Varakaya yalnız gittiği; Hz Muhammed (s.)in Hz. Ebu Bekir ile gittiği; Hz. Muhammed (s.)in Varakaya yalnız gittiği ve Hz. Muhammed (s.)in ona hiç gitmeden Varaka ile Kâbede görüştükleri şeklinde olmak üzere farklı farklı rivayetlerle nakleder.

Ayrıca İbn-i Kesir, Hz. Haticenin Varakaya yalnız gidip Hz. Muhammed (s.)in ilk vahyi alışını anlatmasından sonra Varakanın ona şöyle dediğini  aktarır: Bazı şeytanlar, insanların bazısını saptırmak ve ifsat etmek için Cebrail suretine girip onlara gelirler ve akıllı insanları deli ve mecnun hale getirirler. Abdullah’ın oğlunu bana gönder. Korkarım ona da gelen Cebrail değil başkasıdır.

Bu rivayete göre Varaka başlangıçta Hz.Muhammed'e gelenin şeytan olduğunu ve onu mecnun haline getirdiğini düşünmektedir.

 Algı  idrak  şakra  duyu ötesi  sezgisel bilgi

Kim gelecekten haber verme, kayıp olanı bulma yeteneğine sahip olmak istemez. Sırlı olayların hikmetli analizleri bizim kültürümüzde Kuran’ı Kerim’deki Hızır kıssası ile anlatılır. 
Bununla birlikte fal oklarıyla ya da kum üzerine çizilen remil denilen şekillerle gelecekle ilgili bilgilerin elde edilmesi büyük günah kabul edilir.

Bu nedenle olsa gerek, kehanet içeren bilgilerin ortaya çıkarılması, paylaşılması pek hoş görülmez. Tarihimizdeki bazı vakıalar parapsişik gücü olan bazı isimlerin yönetimde etkili olmasıyla ilgilidir.
Parapsikoloji; duyular-dışı algılama, psikokinezi, ölümden sonra yaşam gibi konulara ilişkin paranormal olayların; deneysel yöntem yoluyla, çok disiplinli (çok yöntemli) etüdü olarak tanımlanır

ABD  istihbaratı ve  Cinler

ABD istihbaratının 1970 ve 1980’lerde Mars’taki bazı koordinatlarda neler olduğunu, medyumlara sorduğunu duymuşsunuzdur.

CIA, FBI, MOSSAD, KGB gibi istihbarat servislerinin cinleri kullandığı yaygın bir kanaat. Amerika’da yerel polis ve CIA’in faili meçhul cinayetleri medyumlardan yardım alarak çözdüğü bütün kamuoyu tarafından da biliniyor.

CIA'nın ciddi, ciddi medyum yetiştirdiğine insanın inanası gelmiyor. Star Gate gizli kodu altında yüksek duyarlıklı uzman yetiştirme, dünyanın her noktasında ajanları bulunan, bu etkin örgütün resmi faaliyetleri arasında yer alıyor.

Soğuk savaş döneminde CIA Sun Streak, Grill Frame, Center Line kod adları ile medyumluk çalışmalarını finanse etmişti. Aynı Dönemde Sovyetler Birliği de kendi medyumlarını yetiştirmek için 60 milyon ruble ödenek  ayırmıştı.

CIA, Sovyetlerin ABD denizaltılarını medyumların bilgilerine dayanarak yerlerini saptayacağından dahi şüphe ediyordu. CIA'nın telepati yöntemleri ile istihbarat bilgileri elde etmesi 1972 yılına uzanıyor.
Bu çalışmalar (SRI= Stanford Research İnstitute, www.sri.com) Stanford araştırma enstitüsü elemanlarından Russell Targ ve Harold Puthoff’un yönetiminde sürdürüldü.

20 sene boyunca CIA medyumluk çalışmalarına 20 milyon dolar  harcadı.  Adeta Sovyetler ve ABD arasında bilinmeyen, topluma yansıtılmayan bir medyumlar savaşı yaşandı.
Yukarıdaki örneklerden anlaşılacağı gibi uzman medyumlardan oturdukları yerden, Kaddafi’nin veya Kuzey Kore plütonyum deposunun veya rehinenin nerede olduğunu tahmin etmeleri istenmiştir.

1995 de CIA’ ya medyumluk ödeneği olarak 500000$ tahsis edilmiştir. Aynı yıl CIA, (AIR= American İnstitute of Research, www.air.org) Amerika araştırma enstitüsünden medyum programını değerlendirmesini talep etmiştir.

Yapılan değerlendirmede medyumların hiçbir tahminde başarılı olmadıkları rapor edilince medyumlara dayanarak istihbarat yapma sonlandırıldı.

Rus  istihbaratı  ve  Cinler

Son Rus Çarının, Grigori Rasputin adında padişah Deli İbrahim gibi cinci hocası vardı. Grigori Rasputin doğaüstü yeteneklere sahip olduğu iddia edilen bir Rus mistikti.

Ufak yaşlardayken 2 kardeşinin boğularak ölmeleri Rasputini oldukça etkiledi. Kendisinin de boğularak öldüğü söylenir. Okuma-yazma bilmeyen Rasputin, 1886’dan 1901’e kadar 15 sene boyunca Rusya’da gezip her yerde vaazlar verdi.

En uzak yolculuğunda, Yunanistan’ın Athos Dağı’na kadar gitti. Ortodoksların ‘hain’ bir tarikat olarak niteledikleri Skopsty Tarikatı ile tanıştı.

Bu tarikatın müritleri, ‘Tanrı’ya ulaşmanın tek yolunun ‘günah işlemek’ olduğunu vaaz ediyorlardı ve bu, Rasputin’e oldukça çekici gelmişti.

1907 yılında Çar’ın oğlu Aleksey hemofili hastalığına yakalandığında doktorlar tüm çabalarına rağmen çocuğun iç kanamalarını durduramazlar ve artık tıbbi olarak yapılabilecek bir şey olmadığını ve oğlanın yakın zamanda öleceğini Çar’a bildirirler.

Saray camiasında varlığı bilinen Rasputin bu durumda son çare olarak Çariçe tarafından çağrılacak ve hipnotizma tekniğiyle çocuktaki iç ve dış kanamaları durduracaktır.

Bu başarısından sonra Rasputin, Çar ailesi için çok önemli bir şahıs olur. Çar’a sürekli siyasal konularda fikirler de vermeye başlamıştır. Benzer tedavilerini ve fikirlerini ölüm yılı olan 1916’ya kadar sürdürür.

Rusya’nın en büyük istihbarat örgütü GRU; Glavnoye Razvedyvatel’noye Upravleniye- Rusya Silahlı

Kuvvetler Genelkurmayına bağlı askeri istihbarat teşkilatının “poznai sebia” yani “Kendini Tanıma” anlamına gelen Rus Savaş Sanatı Sistemi üzerinden  cinlerle   diyalog  kurmanın  bir  yolunu  buldukları  söylenir.


Bu stil, katı kuralları, yapısı veya sınırları (ahlaki sınırlar hariç) olmayan doğal ve serbest bir stildir. Zaman içerisinde Rus Özel Kuvvetleri tarafından rafine edilerek bugünkü modern halini alan ve sürekli gelişmeye devam eden Systema, yakın zamana kadar son derece gizli tutuluyordu.

 Hızlı öğrenmek için geliştirilmiş Systema, ezbere dayanmaz. Kalıp tekniklerin ve formların olmadığı bu stil, vücudu bütün olarak görür ve en zorlu durumlarda dahi hayatta kalmayı amaçlar.

Systema’da öncelikli amaç kazanmak veya kaybetmek değil, kendini tanımak ve her koşulda hayatta kalmaktır. Bu nedenle Systema’ya “poznai sebia”da (Kendini Tanı) denilmektedir.

Ruh veya psikolojik durum sakin, öfke, tahriş, korku, kendine acıma, sanrı ve gururdan arınmış olmalıdır.

Savaş becerisi, güçlü ve hassas, anlık ve ekonomik, kendiliğinden, zekice ve çeşitli, gerçek bir profesyonelin imzasını taşıyan hareketleri içerir.


Systema; üç bileşenin sinerjisidir ve bir TRUE WARRIOR yani doğru savaşçı oluşturur. Bu üç bileşen; savaş becerisi, güçlü ruh ve sağlıklı vücuttur. Tasavvuftaki nefis terbiyesine ne kadar çok benziyor değil mi?

Systema, Spetsnaz , GRU ve diğer hükümet kuruluşlarının özel birimleri dahil olmak üzere, riskli görevlerde Özel Kuvvetler Askeri Birlikleri tarafından geliştirilen mücadele tarzı oldu.

SSCB dağıldıktan sonra, bu savaş sanatı tanındı ve yeniden keşfedildi ve antik köklere rağmen, her öğretmenin ve her uygulayıcının çeşitli askeri ve çağdaş ihtiyaçlarına uyarlandı.

Nooscope’ hakkında  kim  ne  biliyor?

Rus askeri istihbaratının bir diğer önemli silahı da  2012’de ‘Questions of Economics & Law -Ekonomi ve Hukuk Soruları’ adlı dergide ‘AE Vaino’ imzasıyla yayınlanan, ‘The capitalisation of the future/Sermayenin Geleceği’ başlıklı makalesinden kullanılan ‘Nooscope’dir.

 Bu kavramı tartışmaya açan ve bunun Rus bilim insanlarının geliştirmiş olduğu yeni ve farklı bir silah olduğunu belirten Rusya Federasyonu başkanlık müsteşarı Anton Eduardovich Vaino’dur.
Vaino ‘Nooscope’ kavramı çerçevesinde toplumu örgütlemek ve anlamak için yeni yollardan söz etmişti. Nooscope, yarı mistik ve Rus metafizik geleneğinden beslenen bir kavram olarak değerlendirilmişti.

Nooscope, “insanlar arasında, nesnelerle para arasındaki işlemleri tarayan bir aygıt” tanımlamasıyla anlaşılmaya çalışıldı.

Günümüzde ekonominin ve genel olarak toplumun geleneksel yöntemlerle yönetilmesi çok karmaşıklaştı. Kaosa dönüştüğü gibi kontrolden çıkabiliyor.

Böylesi durumda güç merkezleri iktidarlar bunları düzenlemek ve kontrol etmek için yeni yollar aramalıdır.

Bu yönetim sorununun çözümü ise ‘nooscope’ olarak adlandırılan ve küresel bilinçle ve “biyosferdeki ve insan aktivitesindeki değişiklikleri tespit edip kaydedebilen” yeni bir sistemle mümkün olabilir.

Bu konuyu  bilimsel  literatürde  en net  ifade  eden  Nikola Tesla  olmuştur.

Yarı-mistik dilin ve akademik jargonun neredeyse imkânsız bir karışımı izlenimi veren bu teorik açılım, aşkınsal felsefe ile çağdaş ekonomik kaygıları uzlaştırmaya yönelik.

Nooscope’un kesin tanımını söylemek zor. “Nooscope, Noosfer’deki değişiklikleri kaydetmek için kullanılan bir cihazdır.” Dahası, “mekansal sensörler” den oluşur ve “görünmez görünür hale getirebilir”.

 “Yeni nesil banka kartlarından başlayıp” akıllı tozla “biten” Nooscope’un duyusal ağı “, zaman ve mekândaki ortak Varlığı doğrudan tanımlar.”

Nooscope, insanlığın kolektif bilincinin incelenmesine olanak sağlayan ilk  manevi cihaz. Aslında, “Noo” fikri, Vaino’nun icadı değil, daha önceden azda  olsa biliniyordu.

20. yüzyılın başlarında Rus düşünür Vladimir Vernadsky tarafından bir teori olarak geliştirilen “Noosfer”, genellikle insan düşüncesinin alanı, yani insanlığın kolektif bilincidir.
Vernadsky, insanlığın kolektif düşüncesinin bir bütün olarak dünyayı etkileyeceği zaman, Noosfer’in

Dünya’nın gelişiminin üçüncü aşaması olacağına inanıyordu.


Bu açıdan Vaino bir “proaktif yönetim paradigması” temellendirmiş denilebilir.  Bu anlatılanları metafizik istihbaratta  Cinlerin  istihdamı ile  ilişkilendirmek  becerisi  sizlere  kalmış.

Metafiziksel istihbarat  ve  Türkler

Bizim tarihimizde de medyum  haber  alıcı bazı örnekler vardır. Örneğin Safranbolulu Cinci Hoca veya Karabaşzade Hüseyin Efendi 17. yüzyılda yaşamış Osmanlı sarayının ünlü üfürükçüsüydü.

Tahta çıktığında recüliyeti akim kalmış yani erkekliği tutuk olan, Osmanlı Padişahı (Deli) İbrahim’i telkinleri ile tedavi etmişti. Deli İbrahim, Valide Kösem Sultan’ın sunduğu cariyelerle bir arada olmaya başladı.
Sultan İbrahim’i etkisi altına alan Cinci Hoca, büyük bir maddi kazanç elde etmişti. İlmi  Nücum,  Kenzül

Havas  sayesinde Cinlerle iletişim kurduğu gerekçesiyle ünü her yere yayılmıştı.

İslam dünyasında Hurufilik olarak adlandırılan ekol mensupları da  kehanet  hususunda  boş  sayılmaz.  Ne de  olsa  Kabala  harsından  besleniyorlardı.

 Bu ekolün son temsilcilerinden Said Nursi, Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî, Birinci Şuada : “Ve’l-ilmu indallahi lâ ya’lemu’l-gaybe illallâhu Hattâ ye’tiyallahu bu emrihi (şedde sayılır) fıkrası dahi, makam-ı cifrîsi bin beşyüz kırkbeş (1545) (Miladi 2120) olup kâfirlerin başında kıyamet kopmasına îmâ eder" der ve kıyametin kopuşuna dair tarih verir.

Risalei Nur’da yakın tarihimize ilişkin onlarca ebced hesabı ile kehanet olarak nitelendirebilecek malumat mevcut.

Türklere özgü  Metafizik  İstihbarat

“Beyaz Hayaletler” hemen her ülke ordusunun düşman cephe gerisine sızma gerçekleştiren operasyon birlikleri için kullanılır.

Bu kavrama kolektif ve metafiziksel işlev yüklemek mümkün. “Beyaz Hayaletler" Büyük Asya’nın güç birliğinden oluşan istihbarat ve askeri operasyon timleri.

Tibet’ten Tanrı Dağları’na, Ural Altay Dağlarından Türkiye’de Sultan Dağlarına uzanan, psişik bir yapılanma bu. Öyleki  Türkiye'den  ta  İzlandaya  kazılan  yeraltı  tünellerinin  hikayesi.

Budizm, Taoizm ve Sufizm öğretileriyle özel eğitime tabi tutulan gizli, fark edilmeyen bu operasyon güçleri; İnsanın düşünce ile uzaklarda başka bir insana bilgi ve resim iletebilmesi (Telepati)  gibi görüntünün Teleportation denen ve vücut dışı astral yolculukları ile bütünleşebiliyor.

Bu kapsamda Astral Seyahat; insanın sanal olarak bir yerdeyken başka bir yerlere gitmesi ve orada hem görülmesi hem de orayı görmesidir olduğu gibi fizikötesi bilgiyle eşyanın tabiatına hükmedebilmek.
Astral Seyahatin  yolcu  kahramanları görünmez kılan Beyaz Bulutlarla çepeçevre sarılmalarıdır. Onlar kendilerini bildirmek için bazen dışarıdan görev verdikleri isimlere dokunurlar.

Dünya'nın üzerinde bulunan üçüncü sıra katman iyonosferin en önemli özelliği elektrik enerjisini ve radyo, ses ve elektro manyetik dalgaları kablosuz olarak çok uzak bir noktadan diğer noktaya taşımasını sağlayabilmesiydi. 

Melekût aleminden yani metafizik varlıkların (melek-cin-iblis vs.) ruhların ve nefislerin makamı olan âlemden gelen ilahi varlıklar seçilmiş insanlara veya seçtiklere insanlara dokunurlar.

Halk arasında en kısa tabiri ile “ruhun bedenden geçici olarak ayrılması” şeklinde tanımlanabilen “Astral Yolculuk”ta iki süreç var. 

Bunlardan ilki “Tayyı zaman”; vaktin genişlemesi, bereketlenmesi, yani “kısa sürede uzun bir zaman yaşamış olma hâli” diğeri de “Tayy-ı mekan” yani mekânı aşarak bir anda değişik yerlerde görünebilmektir. 

 Bir diğer anlamı da mekan değiştirme yani bir mekandan başka bir mekana uçmak, ışınlanmaktır.  Tayyi mekân, bir mekandan başka bir mekana aracısız ve vasıtasız olarak yolculuk yapma işidir.  Tayyı mekan, mekanın ortadan kaldırılması, aşılması anlamında olup mekanları çok hızlı bir şekilde aşarak diğer mekanlara ulaşmayı anlatır.

Buna göre, mistiklerin gerçekleştirdikleri tayyı mekan, tayyı zaman, onların kendi özlerine (holografik datanın değişik boyutlarına) vasıtasız “bilinç sıçramaları” ile gerçekleştirdikleri mekan ve zaman seyahatleri denilmektedir.  

Gerçi şimdi politik medyumluk ad değiştirdi, daha çok fütürolojik yaklaşımlar yani geleceği öngörme popüler.
Ancak MİT veya Türkiye’deki diğer gizli servislerin bu tür kadrolarla çalışıp çalışmadığını söylemek pek mümkün değil. Varsa da bunlar muhtemelen Kafkasya kökenlidir.

 Teolojik İstihbarata  üçler yediler kırklar  bakar

İstihbarat akıl oyunudur. Bir hedefe ulaşmak için yapılan stratejik planlama biraz da siyasi entrikadır. Matematik ve metafiziktir.

Teolojik jeopolitik ve teolojik İstihbarat bir adım  daha  ileriye  giderek  metafiziksel  istihbarat  sahasında   keşşaf  olmak  isteyen,  üçler  yediler  kırklar  ile  meşverette  halvet  olmak  isterse,  Yunus  Emreden  dil,  Hacı  Bektaş  Veli'den  el alsın. 

Yunus'dan yüce görünen gökleri, göklerdeki melekleri, yetmiş bin hicapları, cümle vücutta bulmayı, Hacı  Bektaş Veli'nin  ruhaniyetinden don değiştirmeyi  öğrensin.
İblisi  lain  eylesede de  feveran, tersine  döndü  bu devran,    Ey Tanrının  askerleri  doğrulun,   şimdi diriliş  zamanıdır. Erler  demine  destur  alalım,  Huuuuu diyelim  Huuuuu!

 Seçilmiş Kaynakça
https://wwwsalomcom.tr/arsiv/haber-89195-yahudilik_ve_melekler_7_dusmus_melekler.html
https://islamansiklopedisiorgtr/varaka-b-nevfel
https://wwwislamic-awarenessorg/quran/sources/bbwaraqa
Şefaettin Severcan, Yerleşik Bazı Siyer Rivayetlerinin Kur’ân-ı Kerim'e Arzı: İlk Vahiy ve Peygamberlik - Gizlilik, bilimname XXXVI, 2018/2, 429-453  http://dx.doi.org/10.28949/bilimname.410023
http://wwwhurriyetcom.tr/cia-nin-medyumlari-10858173
https://kafkassamcom/cianin-medyumlari-var-da-mitin-cincileri-yok-mu.html
https://wwwdikgazetecom/teolojik-istihbarat-savaslari-ve-ayasofya-neden-muze-kalmali-makale,2553.html
https://tr.sputniknewscom/savunma/201711061030899007-hayalet-avcilari-rus-askeri-istihbarati/
https://wwwnatoint/docu/review/2017/Also-in-2017/russian-intelligence-political-war-security/TR/index.htm
 http://wwwstratejikanalizcom/hibrit-savas-konsepti/
http://wwwankaraaikikaiorg/103-2/
http://wwwrussianmartialartcom/whatis.php
https://wwwrussianmartialartcom/founders.php
https://kafkassamcom/rus-askeri-istihbaratinin-gru-yeni-kusak-silahlari-systema-ve-nooscope.html
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar

google.com, pub-4228995289596695, DIRECT, f08c47fec0942fa0